reklama atrakcji [TEST]
Dodaj do obserwowanych

Mój Teatr

Teatr
Możesz dodać tę atrakcję do planera i stwórz swój plan na aktywny dzień!

Ważne informacje

Miesiące dostępności:

 • Sty
 • Lut
 • Mar
 • Kwi
 • Maj
 • Cze
 • Lip
 • Sie
 • Wrz
 • Paź
 • Lis
 • Gru

Opis

Szanowni Państwo
Naj­le­piej zacząć od jakie­goś cytatu, bo to zawsze mądrze brzmi i potem można już mówić same głu­poty. Nie­stety jedy­nym cyta­tem, który doty­czy teatru i który znam jest wypo­wiedź Sta­ni­sława Wyspiań­skiego – „ Teatr mój widzę ogromny”. I ten jedyny cytat zupeł­nie nie pasuje, bo aku­rat Mój Teatr jest malutki, na widowni jest nie­całe 50 miejsc…
Nawet gdy­bym wiel­kość teatru potrak­to­wał nie tak dosłow­nie, to i tak nic nie zmie­nia, bo nadal to będzie malutki teatr. Nie będzie odważ­nie eks­pe­ry­men­to­wał, żeby wyzna­czyć nowy trend. Nie zago­ści na jego sce­nie żadna sztuka z wiel­kiego kla­sycz­nego reper­tu­aru, Kon­rad nie będzie się prze­ista­czał w Gustawa albo odwrot­nie, nie będzie rwą­cych wąt­pia dra­ma­tów naro­do­wych, oba­wiam się, że nawet takie słowa jak Pol­ska, patrio­tyzm, bóg, honor, ojczy­zna nie padną z ust akto­rów. Bo akto­rzy, tak jak wszy­scy mam wra­że­nie, mają dość tych słów na co dzień. A teatr, nawet malutki, ma być prze­cież miej­scem, gdzie przy­cho­dzi się tro­chę od tej codzien­no­ści odpo­cząć. I bar­dzo chciał­bym ‚żeby Mój Teatr takim miej­scem był.
(pyta­nie z widowni)
Prze­pra­szam, ale jak rozu­miesz odpocząć?
Zwy­kle koja­rzy się to z tym, że sie­dzi się wygod­nie i ogląda tele­wi­zję, albo myśli o czymś zupeł­nie innym, niż przez cały dzień, gdy sie­działo się nie­wy­god­nie w pracy. Odpo­czy­nek to robie­nie tego, co od codzien­no­ści pozwala uciec. Jedni jeż­dżą na rowe­rze, inni napra­wiają moto­cy­kle, inni malują, albo cho­dzą do teatru, wła­śnie po to, żeby się na chwilę od codzien­no­ści oderwać.
Ale te krze­sła nie są wygodne
Trudno, mamy bar­dzo skromny budżet, a poza tym w teatrze obo­wią­zuje zasada, że naj­lep­szym kry­ty­kiem jest wła­sny tyłek, jak widz zaczyna czuć, że sie­dzi, jak się zaczyna wier­cić żeby zmie­nić pozy­cje, to zna­czy że się kosz­mar­nie nudzi i nie może docze­kać końca przed­sta­wia­nia. W Moim Teatrze nie będzie się czuło, na czym się sie­dzi, cho­ciaż te krze­sła nie należą do naj­wy­god­niej­szych, bo nie będzie nudno. Jest nawet takie powie­dzonko, że im wygod­niej­sze fotele tym gor­szy teatr. W Moim Teatrze nie będzie nudno, Będzie cie­ka­wie i zabawnie.
Będzie wystę­po­wał ilu­zjo­ni­sta, albo jakiś inny magik?

Oczy­wi­ście, kilku ilu­zjo­ni­stów i kilku magi­ków. Aktor to ilu­zjo­ni­sta, który potrafi być na sce­nie, kim tylko chce, mało tego, tak potrafi widza sko­ło­wać, że ten gotów jest zapła­cić za bilet, żeby tylko zostać sko­ło­wa­nym, A reży­ser to magik, który zamiast kró­lika z cylin­dra wyciąga rze­czy­wi­stość, w którą każdy się wpa­truje, teatr jest miej­scem iluzji.
A po ile będą bilety?
Jak powie­działa pani Iza­bela Cywiń­ska, gdy została mini­strem kul­tury, bilet do teatru powi­nien kosz­to­wać tyle, co butelka wódki, I tej zasa­dzie jestem wierny,
Dzię­kuję za pytania.
Jesz­cze jedno, co tam będzie grane?
Sztuki inte­re­su­jące i zabawne, choć może zda­rzyć się, że odwrotnie

Marek Zga­iń­ski
dyrek­tor artystyczny

Spektakle odbywają się przy min. 10 osobach na widowni. Teatr jest czynny na pół godziny przed każdym spektaklem.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Poznań, Gorczyczewskiego 2/1A
Pokaż mapę

Jeśli wiesz że coś się zmieniło – daj nam znać

Ukryj dodatkowe informacje o atrakcji Pokaż dodatkowe informacje o atrakcji
Telefon:
60411…
  Brak informacji o godzinach otwarcia
Data ostatniej aktualizacji: 19.07.2019, 20:52
Jesteś organizatorem lub przedsiębiorcą?

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
Mój Teatr
Teatr
Cena już od:
25,00 zł za osobę
Atrakcję obejrzało już 1124 osób
Obserwuj
Jesteś organizatorem lub przedsiębiorcą?
Reklama mobilna [TEST]
Przykład
Zapisz się na newsletter
 • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
 • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook
Loading image

Proszę czekać