Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

Skywayrun Poznań Krzesiny

Bieg
Poznań, Silniki 1
07.09.2019

Opis

CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek.
2. Integracja środowiska biegaczy w strukturach cywilnych i wojskowych
3. Promocja 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego
PRZEDMIOT REGULAMINU
Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji i uczestnictwa w Biegu
SKYWAYRUN POZNAŃ KRZESINY organizowanego po płycie lotniska wojskowego w Poznaniu
przez Monster Event Sp. Z o.o. we współpracy z 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego.
ORGANIZATOR
Organizatorem SKYWAYRUN POZNAŃ KRZESINY, w ramach którego organizowany jest bieg na
dystansie 5 km +/- 200m (zwany dalej „Biegiem”) jest firma Monster Event z siedzibą w
Warszawie, ul. Blatona 6/125 – zwana dalej „Organizatorem”.
WSPÓŁORGANIZATOR
Współorganizatorem SKYWAYRUN POZNAŃ KRZESINY jest 31 Baza Lotnictwa Taktycznego.
61-325 Poznań ul. Silniki 1
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Biegi odbędą się w dniu 7 września 2019 r.
Start biegu na dystansie 5 km godzina 21:00
2. Bieg rozegra się na terenie Lotniska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
przy ulicy Silniki 1
TRASA
1. Trasa zostanie wyznaczona na terenie lotniska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, z powodów
nie zależnych od organizatora trasa może nie prowadzić po głównym pasie startowym,
informacje na temat trasy i plan zostaną opublikowane najpóźniej 10 dni przed biegiem na
stronie internetowej www.skywayrun.pl
2. Długość trasy to około 5 km, a limit czasu dla każdego zawodnika to 50 minut.
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach kobiet i mężczyźni oraz służb mundurowych.
4. Uczestnicy biegną jedynie po asfaltowej powierzchni płyty lotniska, niedopuszczalne jest
wybieganie na nieutwardzony grunt wokół jego płyty.
UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
• Posiadanie własnego adresu mailowego/na jeden adres mailowy można zapisać tylko
jedną osobę
• Utworzenie konta w systemie zapisowym
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
Organizatora, www.skywayrun.pl
• Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu,
• Deklaracja udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
• Wniesienie opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji,
• W biegu mogą wziąć udział jedynie osoby urodzone na terenie Polski, posiadające
polskie obywatelstwo i numer PESEL
• Posiadanie karty z unikalnym kodem kreskowym, którą każdy zapisany uczestnik
otrzyma od organizatora drogą elektroniczną, najpóźniej na tydzień przed biegiem
(nie dotyczy osób towarzyszących).
2. Aby wziąć udział w imprezie konieczne jest ukończenie 15 roku życia.
3. Każdy z uczestników musi posiadać ważny dokument tożsamości (na podstawie którego
dokonał rejestracji).
4. Wszyscy znajdujący się w strefie krytycznej lotniska zobowiązani są do umieszczenia numeru
startowego w widocznym miejscu na przedzie koszulki.
5. Wszyscy uczestnicy wchodzący na teren jednostki wojskowej, muszą poddać się kontroli
dokumentów, oraz na wezwanie kontroli rzeczy, które posiadają przy sobie. Szczegóły na ten
temat zostaną podane do wiadomości najpóźniej na dwa tygodnie przed biegiem, na stronie
www.skywayrun.pl
6. Warunkiem startu osób niepełnoletnich będzie dostarczenie zgody opiekuna wydrukowanej
ze strony organizatora.
PAKIETY STARTOWE I OPŁATY
1. W biegu może wziąć udział maksymalnie 500 osób.
Organizator pozostawia 50 pakietów do własnej dyspozycji.
2. Pakiet obejmuje:
• Pamiątkowa Chusta/komin
• pamiątkowy medal na mecie (po przebiegnięciu całego dystansu)
• numer startowy/agrafki
• napój regeneracyjny lub woda
• niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów
Przepisanie pakietu startowego będzie możliwa tylko do dnia 8.08.2019
Jak przepisać pakiet:
Koszt przepisania pakietu to 10 złotych.
Osoba chcąca przepisać pakiet powinna wysłać taka prośbę z maila użytego do rejestracji.
Prośba powinna być wysłana na biuro@monsterevent.pl
W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu nowego uczestnika,
do wiadomości powinno być dołączone potwierdzenie przelewu na kwotę 10 złotych.
Dane do przelewu:
Monster Event Sp. Z o.o.
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa
OPŁATY ZA PAKIET
Opłata powinna być uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.

• zapisany i opłacony do 8.07.2019 r. – 60 pln
• zapisany i opłacony po 8.07.2019 r. – 70 pln
1. Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 1.09.2019
2. Zapisy w dniu biegu nie będą prowadzone.
3. Opłatę startową można uiścić na dwa sposoby, w systemie płatności ON-LINE Dotpay lub
przelewem tradycyjnym.
Dane potrzebne do wykonania przelewu tradycyjnego:
Monster Event Sp.Z o.o.
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa
Numer konta:
ING Bank Śląski
53 1050 1012 1000 0090 8017 4015
w tytule przelewu tradycyjnego należy wpisać imię i nazwisko z dopiskiem:
SKYWAYRUN POZNAŃ KRZESINY
oraz imię i nazwisko, a także rok urodzenia.
Przykład:
JAN KOWALSKI----SKYWAYRUN POZNAŃ KRZESINY---1996.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli biegacz nie wziął udziału w biegu
z przyczyn od siebie niezależnych.
Uczestnik kupujący bilet na bieg w systemie sprzedaży www.monsterevent.pl poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od
umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta.
Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora.
5. Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto organizatora. Osoby, które nie
dokonają opłaty w terminie zostaną skreślone z listy uczestników.
Wpłaty otrzymane na konto pomimo skreślenia uczestnika, będą w ciągu 30 dni odsyłane z
powrotem po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.
6.Każdy z zawodników po dokonaniu opłaty startowej, otrzyma drogą elektroniczną na
podany podczas zapisów adres mailowy, jednorazową kartę wejściową z wygenerowanym
kodem kreskowym, uprawniającym do wejścia i przebywania na terenie lotniska.
Karty zostaną wysłane do wszystkich jednego dnia, na około tydzień przed biegiem.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW
• Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, godnego udziału w Biegu oraz
niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora o raz
współzawodników, w tym sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok biegu i rzetelny
oraz uczciwy pomiar czasu.
• Biegacz, który pomimo napomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem
przebieg zawodów, zostaje zdyskwalifikowany bez możliwości odwołania i usunięty z
terenu lotniska.
• Szczególną uwagę podczas biegu należy zwrócić na zachowanie czystości na drodze
startowej, zabrania się biegu z napojami w plastikowych, oraz szklanych butelkach
jednorazowych, z żelami energetycznymi oraz batonami, uczestnicy posiadający
wymienione rzeczy nie zostaną wpuszczeni do strefy startu.
• Biegacz, co do którego zachodzi w trakcie Biegu podejrzenie, że: przekazał swój numer
startowy innej osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków
odurzających czy dopingujących, zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Biegu i
usunięty z terenu lotniska.
• Aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien kończyć go przekraczając
metę po pokonaniu pełnego dystansu trasy biegowej.
• W każdej kategorii biegowej zdobyte miejsce zależy od czasu, w jakim biegacz pokonał
trasę biegową.
• Wszelkie powstałe w trakcie Biegu spory rozstrzyga Organizator.
NAGRODY
1.Nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy, którzy uzyskają miejsca od I do III w klasyfikacji
ogólnej kobiet i mężczyzn oraz służb mundurowych.
- I miejsce
- II miejsce
- III miejsce
Nagrody zostaną przyznane za najlepsze czasy netto w każdej z kategorii.
Nagrody w kategorii Open dublują się z nagrodami w klasyfikacji mundurowej.
2.Możliwe są dodatkowe nagrody od pozyskanych partnerów.
3.Dla zwycięzców przewidziane są dodatkowo wyróżnienia w formie statuetek.
Rozdanie nagród nastąpi po dotarciu na metę ostatniego zawodnika.
BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Lotniska w Poznaniu ul. Silniki 1 i będzie
czynne w dniu 7.09.2019r. w godzinach 17:00-20:30.
Osoby odbierające pakiet startowy w dniu biegu, proszone są o stawienie się w biurze
zawodów na minimum 2 godziny przed startem.
Ze względu na specyfikę miejsca, oraz weryfikację osób wchodzących na teren wojskowy czas
odbioru pakietu może się wydłużyć.
Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu dzień przed biegiem, informacje na ten
temat zostaną opublikowane maksymalnie 10 dni przed biegiem na stronie
www.skywayrun.pl
OSOBY TOWARZYSZĄCE
Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w imprezie osób towarzyszących (kibiców).
Organizator wyznacza liczbę osób mogących wejść na teren bazy jako kibice w ilości 500 osób
(decyduje kolejność przybycia na bieg).
Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jako kibic jest:
• Pobranie i wypełnieni odpowiedniego oświadczenia ze strony www.skywayrun.pl
• wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu,
• deklaracja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność,
• posiadanie ważnego dokumentu tożsamości
• posiadanie polskiego obywatelstwa i numeru pesel
Osoba towarzysząca może wjechać na teren bazy wojskowej, jedynie w towarzystwie z
osobą biorącą udział w biegu.
Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem tożsamości (dowód osobisty), należy okazać przy
wjeździe na teren lotniska.
Osoby towarzyszące mogą przebywać jedynie w wydzielonej strefie kibica.
Osobami towarzyszącymi mogą być jedynie osoby urodzone na ternie Polski.
Jeżeli osobami towarzyszącymi są osoby niepełnoletnie (dzieci) które nie posiadają
dokumentu tożsamości, w oświadczeniu w polu dokument należy wpisać numer PESEL
dziecka.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie wojskowym tylko i wyłącznie pod opieką
swojego opiekuna prawnego (rodzica).
DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych
imprezy Skywayrun Poznań Krzesiny
Dane osobowe Uczestników biegu jak i osób towarzyszących są przetwarzane zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)a po 25.05.2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o
ochronie danych osobowych - RODO), podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania
umowy jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi realizację zamówienia.
Ze względu na charakter miejsca w jakim odbywa się bieg (teren wojskowy) i konieczność
dokładnej weryfikacji osób przebywających na tym terenie, organizator zbiera poniższe
dane:
Imię nazwisko;
Datę urodzenia;
Płeć;
Adres mailowy;
Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z
wynikami);
Numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty);
Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie
wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w
klasyfikacji.
Wyniki będą opublikowane na stronie www.monsterevent.pl oraz na stronie
www.skywayrun.pl
Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora.
Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie
Skywayrun_Poz_Krzesiny_7.09.2019/1 i będą przechowywane zgodnie z polityką
bezpieczeństwa organizatora na jego serwerze.
Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich
poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych organizatora.
Zebrane dane zostaną przekazane jednostce wojskowej, w której będzie odbywał się bieg
celem weryfikacji osób wchodzących na teren wojskowy.
Z przekazania danych zostanie sporządzony protokół oraz umowa przekazania.
Administratorem danych osobowych uczestników jest firma Monster Event Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Blatona 6/125.
krzysiek@monsterevent.pl
Tel: 503739400
Zebrany zbiór danych osobowych uczestników o nazwie:
Skywayrun_Poz_Krzesiny_8.09.2019/1 zostanie usunięty po zakończeniu imprezy, do dnia
18.09.2019 r.
Z usunięcia danych zostanie sporządzony protokół.
Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może
skontaktować się z administratorem danych osobowych.
ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub
oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach,
7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną na czas trwania biegu.
• Na terenie lotniska mogą przebywać wyłącznie osoby, które dokonały wcześniej zapisów
na stronie organizatora.
• W biegu mogą wziąć udział jedynie osoby urodzone na ternie Polski posiadające polskie
obywatelstwo i numer PESEL.
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika.
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez
podania przyczyny.
• Organizator nie wysyła po biegu nie odebranych pakietów ani medali
• Medal przysługuje tylko i wyłącznie osobie która opłaciła pakiet, została zweryfikowana w
biurze zawodów i ukończyła bieg na dystansie 5km, przekraczając linię mety.
• Organizator zapewnia depozyt, ale nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w nim
rzeczy wartościowe.
• Organizator zapewnia uczestnikom parking na terenie lotniska, lub w jego pobliżu
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione w wyznaczonych
do tego miejscach.
• Wszyscy Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu, jak i do zasad bezpieczeństwa panujących na terenie lotniska i bazy
wojskowej.
• Organizator nie wysyła po biegu nieodebranych pakietów, nie będzie również możliwości
osobistego odbioru pakietu po biegu.
• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników biegu określone są w niniejszym
Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Poznań, Silniki 1
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:55

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
Skywayrun Poznań Krzesiny
Bieg
Data:
07.09.2019
Cena już od:
60 zł do 70 zł
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook