Regulamin Serwisu Atrakcje.pl
 • §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.atrakcje.pl.


  2. Definicje:

  a) Serwis – Serwis internetowy www.atrakcje.pl, prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;

  b) Administrator – Marcin Wielkuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Marcin Wielkuk HT EXPERT” z zakładem głównym pod adresem: ul. Graniczna 13 lok. 1, 33-380 Krynica Zdrój, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 13 marca 2013 r., NIP: 7342676075, REGON: 122795462;

  c) Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;

  d) Organizator – Użytkownik, który poprawnie przeszedł weryfikację Organizatora na warunkach określonych w §4 Regulaminu;

  e) Ocena i Recenzja – punktowa (Ocena) bądź opisowa (Recenzja) wypowiedź Użytkownika, zawierająca jego subiektywną opinię w odniesieniu do Oferty, z której skorzystał;

  f) Oferta – informacja zamieszczona w Serwisie przez Organizatora, stanowiąca ofertę zawarcia umowy z Użytkownikiem;

  g) Obiekt – miejsce promowane w Serwisie przez właściciela lub wskazywane przez Użytkownika, posiadające walory turystyczne, w tym w szczególności hotel, restauracja lub atrakcja turystyczna;

  h) Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta;

  i) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

  j) Koszyk – narzędzie elektroniczne pozwalające na zarządzanie rezerwowanymi Ofertami;

  k) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), dotycząca usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie; umowa jest zawierana w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika

  l) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;

  m) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.


  3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu: 

  a) Gromadzenie danych Użytkowników,

  b) Umożliwienie Użytkownikom zamieszczania Ofert, reklam, Ocen i Recenzji w Serwisie,

  c) Umożliwienie Użytkownikom wyszukiwania informacji o atrakcjach, wydarzeniach, punktach gastronomicznych oraz opcjach noclegu na wskazanym przez nich obszarze,

  d) Umożliwienie Użytkownikom nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami, 

  e) Umożliwienie Organizatorom udostępniania w Serwisie opcji zakupu biletów lub voucherów oraz pośredniczenie w zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który odpowie na jego Ofertę,

  f) Usługa Newsletter,

  g) Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.


  4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


  5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.atrakcje.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać. 


 • §2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 


  2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.


  3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych w Serwisie. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.


  4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.


  5. Każdy Użytkownik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.


  6. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się na stronie Serwisu jest prywatne i poufne. 


  7. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.


  8. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).


  9. Za pośrednictwem formularza kontaktowego można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.


  10. Do korzystania z Serwisu internetowego www.atrakcje.pl niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


 • §3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW

  1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne. Samo założenie Konta bez korzystania z dodatkowych funkcji Serwisu nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. 


  2. Świadcząc usługi za pośrednictwem Serwisu Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli zadowoleni. 


  3. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków. 


  4. Rejestracja Użytkowników w Serwisie może przebiegać na dwa sposoby: 

  a) Pierwszym sposobem jest rejestracja poprzez stronę Serwisu, na której Użytkownik może uzupełnić Formularz rejestracyjny o wskazane w nim dane, ustanowić hasło chroniące Konto, a następnie kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji - po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

  b) Drugim sposobem jest rejestracja za pośrednictwem jednego z portali: 

  i. Facebook, 

  ii. Twitter,

  iii. Google +, 

  - Użytkownik po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zostanie przeniesiony na zewnętrzną stronę wybranego portalu, celem dokończenia procesu rejestracji.


  5. Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji za pośrednictwem sposobu, o którym mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego paragrafu, Administrator umożliwia logowanie za pośrednictwem wybranego portalu.


  6. Umowa Użytkownika z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieokreślony. 


  7. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta. W podobny sposób weryfikowany jest wskazany w Serwisie numer telefonu, na który wysyłana jest wiadomość SMS z kodem. W celu poprawnej weryfikacji, konieczne jest wpisanie kodu w odpowiednie pole dostępne w Serwisie.


  8. Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email, wysłaną na adres podany podczas rejestracji w Serwisie.


  9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez usunięcie swoich danych z Serwisu, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku).


  10. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


  11. Założenie nowego Konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.


  12. W przypadku rozsyłania przez Użytkownika tzw. spamu lub używania przez niego słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, Administrator skieruje do tego Użytkownika ostrzeżenie. W przypadku kolejnych tego typu naruszeń ze strony Użytkownika po skierowaniu do niego ostrzeżenia przez Administratora, Konto Użytkownika może zostać zablokowane.


  13. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.


 • §4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DLA ORGANIZATORÓW

  1. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i chce uzyskać status Organizatora, oprócz weryfikacji danych wskazanych w §3 pkt 7, dodatkowo podlegać będzie weryfikacji danych fakturowych (nazwa firmy, adres, NIP lub inny identyfikator organizatora).


  2. W celu korzystania z usług Serwisu polegających na pośrednictwie w sprzedaży biletów lub voucherów, konieczna jest także weryfikacja rachunku Organizatora poprzez przelew weryfikacyjny. Numer rachunku identyfikowany jest na podstawie tytułu przelewu.


  3. Organizator może za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie pobierać na swoją stronę Internetową widżety. Zabrania się handlowania widżetami pobranymi z Serwisu.


 • §5. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

  1. Podstawowymi funkcjami Serwisu dostępnymi dla wszystkich Użytkowników są:

  a) Wyszukiwanie i dokonywanie rezerwacji określonych usług (jeśli Organizator dodający Ofertę umożliwił taką opcję),

  b) Zakup voucherów (jeśli Organizator dodający Ofertę umożliwił taką opcję),

  c) Dodawanie Ocen i Recenzji,

  d) Zbieranie punktów za pośrednictwem Serwisu.


  2. Serwis udostępnia dodatkowo następujące funkcje wyłącznie Organizatorom:

  a) Dodawanie Ofert,

  b) Promowanie Ofert za pośrednictwem wyróżnień lub artykułów dedykowanych.


  3. Po zarejestrowaniu w Serwisie, Użytkownicy mają możliwość wysyłania innym osobom linków polecających.


  4. Użytkownicy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji, mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem resetującym hasło.


  5. Użytkownicy Serwisu mogą się ze sobą kontaktować za pomocą wiadomości tekstowych dostępnych w Serwisie lub poprzez dane kontaktowe wprowadzone przez Użytkownika do swojego Konta, które są widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.


  I DOKONANIE REZERWACJI

  1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać rezerwacji Oferty umieszczonej w Serwisie przez Organizatora. W celu ukończenia procesu rezerwacji, Użytkownik musi dokonać płatności. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych.


  2. W celu dokonania rezerwacji, Użytkownik:

  wskazuje (w zależności od indywidualnych cech Oferty) rodzaj biletu, ilość biletów oraz datę, w której chce z nich skorzystać,

  deklaruje chęć skorzystania z kodu rabatowego dostępnego dla danego Konta,

  po uzupełnieniu wymaganych informacji, Użytkownik dodaje Ofertę do Koszyka,

  przed podjęciem dalszych czynności, Użytkownik musi zaakceptować warunki Regulaminu, Polityki prywatności oraz konkretnej Oferty,

  następnie w ciągu 15 minut Użytkownik powinien dokonać płatności. Na stronie Serwisu widoczny jest minutnik odmierzający czas.


  3. W celu dokonania zbiorczej płatności za więcej niż jedną rezerwację, Użytkownik może w ciągu 15 minut dodać do Koszyka więcej niż jedną Ofertę. 


  4. Jeżeli czas na opłacenie rezerwacji upłynie, Użytkownik ma możliwość ponowienia rezerwacji danej Oferty (przycisk „Ponów próbę zakupu”), o ile jest dostępna odpowiednia liczba biletów. Jeśli czas na dokonanie płatności się zakończy i jednocześnie wygaśnie dostępność Oferty, Użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem.


  5. Realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem platformy DotPay, udostępnionej przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 zł (wpłaconym w całości).


  6. Poprawnie zrealizowana płatność powoduje przekierowanie Użytkownika do podstrony podsumowania zakupu, na której poza informacjami dotyczącymi zrealizowanego zakupu Użytkownik ma możliwość pobrania zakupionych biletów. Bilety są także wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. 


  7. Po zakończeniu procesu płatności za rezerwację, Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informację o dokonanych rezerwacjach.


  8. Użytkownik ma możliwość dokonania tzw. „szybkich zakupów” bez konieczności zakładania Konta. 


  II ZAKUP VOUCHERÓW

  1. Jeżeli Organizator udostępnił taką opcję przy konkretnej Ofercie, Użytkownik może zakupić bilet na określoną Ofertę w formie vouchera (imiennego lub na okaziciela).


  2. Każdy voucher ma określoną datę ważności. Organizator udostępniający możliwość zakupu vouchera może ponadto umieścić na nim dodatkowe informacje dotyczące zasad jego realizacji.


  3. Vouchery wysyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas zakupu niezwłocznie po dokonaniu płatności. Voucher jest przygotowany w taki sposób, aby możliwe było jego ewentualne wydrukowanie.


  4. Voucher wysyłany w formie elektronicznej nie stanowi dostawy ani świadczenia usług. Faktura VAT zostanie wystawiona z chwilą wykorzystania vouchera jako forma zapłaty za dokonaną rezerwację. 


  5. Faktura VAT za zakup vouchera w każdym wypadku wystawiana jest bezpośrednio przez Organizatora, u którego dokonano zakupu. Na żądanie Użytkownika możliwe jest wcześniejsze wystawienie faktury proforma.Organizator ma obowiązek wystawić fakturę proforma także przed wykorzystaniem vouchera.


  III UMIESZCZANIE OCEN I RECENZJI

  1. Oceny i Recenzje w Serwisie może wystawiać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.


  2. Zabrania się dodawania Ocen i Recenzji przez Organizatora, którzy są właścicielami danych Ofert, a także ich pracowników i podmiotów z nimi związanych. Zakazane jest również dodawanie Recenzji, które mają na celu zwiększenie pozycji lub wizerunku Organizatora danej Oferty w sposób nieuczciwy.


  3. Oceny Oferty można dokonywać za pomocą gwiazdek w skali od 1 do 5.


  4. Jeżeli Recenzja zawiera treści niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z Serwisu, należy dokonać jej zgłoszenia za pośrednictwem odpowiedniego przycisku umieszczonego na podstronie, na której została opublikowana.


  5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających zakazy, o których mowa w niniejszym Regulaminie.


  6. W chwili dodania przez Użytkownika Recenzji do Oferty, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na zasadach określonych w § 9.


  7. W razie negatywnej lub zawierającej nieprawdziwe treści Recenzji, Organizator będzie miał możliwość przez 24 godziny (od momentu jej publikacji) odpowiedzieć na daną Recenzję. Użytkownik po porozumieniu z Organizatorem, będzie mógł w tym czasie zmienić treść Recenzji. Przez ten czas Recenzja nie będzie wyświetlana w Serwisie.


  8. Użytkownik ma z poziomu swojego Konta możliwość wglądu do napisanych przez siebie Recenzji i wystawionych Ocen.


  IV ZBIERANIE PUNKTÓW I ODBIERANIE NAGRÓD

  1. Użytkownik posiadający Konto za dokonywanie określonych czynności za pośrednictwem Serwisu, otrzymuje punkty. 


  2. Punkty przyznawane są na zasadach określonych w zakładce Zbieranie punktów  dostępnej w FAQ Serwisu internetowego. Punkty przyznawane są m.in. za:

  polecenie Obiektu, który zostanie następnie zaakceptowany przez Administratora, 

  dodawanie fotografii do poszczególnych Ofert lub Obiektów (jeśli publikujący je Organizator umożliwił ich umieszczanie i zaakceptował zaproponowane zdjęcia),

  zaproszenie nowego Użytkownika do zalogowania się w Serwisie za pośrednictwem linka polecającego, - jeśli ten skorzysta z zaproszenia,

  skorzystanie z zaproszenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,

  skorzystanie z czasowych promocji organizowanych przez Administratora, które przewidują otrzymanie przez Użytkownika punktów także w innych wypadkach.  3. Po uzbieraniu określonej liczby punktów, punkty automatycznie wymieniane są na kod rabatowy do wykorzystania za pośrednictwem Serwisu.


  V ZAMIESZCZANIE OFERT W SERWISIE

  1. Użytkownik zarejestrowany, który przeszedł pomyślnie proces weryfikacji Organizatora i zaakceptował Regulamin, ma możliwość bezpłatnego dodania swoich Ofert do Serwisu, przypisując je do odpowiednich kategorii oraz uzupełniając wymagane dla nich informacje. Informacje o opłatach znajdują się w pkt 10, niniejszego ustępu.


  2. Każda z Ofert umieszczanych w Serwisie jest weryfikowana przez Administratora, po czym następuje jej publikacja w serwisie. 


  3. Administrator ma możliwość moderacji opisu Oferty oraz „zamrażania” Oferty przed jej publikacją do momentu zmiany jej treści przez Organizatora. Zmiany wprowadzone przez Administratora muszą zostać zatwierdzone przez Organizatora przed publikacją. Nie dotyczy to drobnych korekt wynikających z zasad ortografii, gramatyki i interpunkcji, jeśli opis Oferty zawierał błędy w tym zakresie.


  4.      Administrator zastrzega sobie także możliwość usunięcia części treści Oferty niezwiązanej z nią bezpośrednio bądź przekraczającej niezbędny do prawidłowego przedstawienia Oferty zakres. Takie działanie Administratora może mieć miejsce także w stosunku do Ofert publikowanych bez wcześniejszej weryfikacji i nie wymaga zatwierdzenia przez Organizatora.


  5. Czas trwania weryfikacji Oferty jest zależny od stopnia uzupełnienia informacji dostępnych na Koncie Organizatora i w konkretnej Ofercie. Proces ten może trwać od kilku godzin do 5 dni roboczych. 


  6. Jeżeli dodana Oferta narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa albo jeśli zaistniało podejrzenie, że może prowadzić do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, Administrator wyśle do Organizatora wiadomość o zaistniałym naruszeniu z informacją o natychmiastowym zamrożeniu Oferty i prośbą o usunięcie naruszenia.


  7. Organizator ma możliwość łączenia kilku Ofert w jedną Ofertę specjalną.


  8. Organizator ma możliwość udostępnienia w Ofercie opcji zakupienia biletów lub voucherów. Udostępniając taką opcję, Organizator ma obowiązek wskazania ceny jednostkowej za bilet lub voucher w kwocie brutto wyrażonej w polskich złotych.


  9. Cena za poszczególne usługi wskazane w Ofercie nie może być wyższa od cen oferowanych w przypadku zakupu bezpośrednio u Organizatora.


  10. Za każdy sprzedany za pośrednictwem Serwisu bilet lub voucher Administrator pobiera od Organizatora prowizję w kwocie wynoszącej 10% ceny biletu.


  11. W toku współpracy Administrator i Organizator mogą ustalić inną wysokość prowizji, uzgadnianą indywidualnie. Zmiana Umowy w tym zakresie odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesłanie przez Administratora skanu podpisanego aneksu, zawierającego wynegocjowane postanowienia dotyczące prowizji, i odesłanie przez Organizatora skanu przesłanego dokumentu z jego podpisem. Czynności te dokonywane są za pośrednictwem:

  a) adresu mailowego Organizatora podanego podczas zakładania Konta,

  b) adresu mailowego Administratora: info@atrakcje.pl.


  12. W przypadku oznaczenia przez Użytkownika, korzystającego z opcji zakupu biletu lub vouchera za pośrednictwem Serwisu, opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Organizator jest zobowiązany do jej wystawienia i przesłania Użytkownikowi. 


  VI ZAMIESZCZANIE REKLAM

  1. Organizator może umieścić reklamę swojej Oferty na stronie Serwisu - w formie baneru, na liście Ofert wyróżnionych bądź w artykule promocyjnym. 


  2. Umieszczenie reklamy jest płatne na zasadach każdorazowo indywidualnie ustalanych pomiędzy Administratorem a Organizatorem.


  3. Organizator zainteresowany umieszczeniem w Serwisie reklamy powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: info@atrakcje.pl.  


  VII ANULOWANIE REZERWACJI I ZWROTY BILETÓW

  1. Użytkownicy mogą anulować potwierdzoną rezerwację w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami anulowania rezerwacji ustalonymi przez Organizatora oraz Serwis. 


  2. W zależności od terminu, w którym Użytkownik anulował rezerwację, zostanie mu zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o procent wskazany przez Organizatora w Warunkach Oferty. 


  3. Reszta kwoty zostanie zwrócona Użytkownikowi na numer konta, z którego został wykonany przelew za rezerwację.


  4. Jeżeli Organizator anuluje potwierdzoną rezerwację, Użytkownik otrzyma zwrot pełnej kwoty rezerwacji, a Organizator poniesie koszty związane z anulowaniem rezerwacji w wysokości 2,5% kwoty dokonywanej rezerwacji (opłata transakcyjna).


 • §6. REKLAMACJE

  1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.


  2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.


  3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.


  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


  5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.


  6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).


 • §7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:

  a) świadczenia usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Organizator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

  f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Organizator nie ma kontroli,

  h) umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby Organizator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Organizator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

  i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

  j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

  l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.


  3. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy lub usunąć swoje dane zgromadzone w Serwisie, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).


  4. Administrator wskazuje, że aby odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy skierować bezpośrednio do tego Organizatora – Administrator nie jest stroną takiej umowy.


 • §8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

  1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.


  2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.


  3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.


  4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.


 • §9. LICENCJA

  1. Użytkownik umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia lub grafiki) oraz Opinie, Recenzje czy opisy Ofert, a także inne teksty (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania oraz promocji Serwisu, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

  c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


  2. W przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Użytkownik, który wprowadził te treści do Serwisu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich. Jeśli w związku z opisaną w zdaniu poprzednim sytuacją przeciwko Administratorowi zostanie wszczęte postępowanie przed organem państwowym, Użytkownik jest zobowiązany wstąpić do tego postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione w związku z nim koszty, w tym także poniesione koszty pomocy prawnej.


 • §10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych zarejestrowanych Użytkowników, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. 


  2. Administrator jest Podmiotem przetwarzającym dane Użytkowników w zakresie umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu z Organizatorami. W takim wypadku Administratorem Danych Osobowych jest każdorazowo Organizator będący autorem Oferty.


  3. Użytkownicy przed dokonaniem rezerwacji proszeni są o wyrażenie zgody na akceptację Warunków Oferty Organizatora.


  4. Organizator jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników powierza Administratorowi do przetwarzania ich dane osobowe.


  5. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku rezerwacji biletów imiennych – także imię i nazwisko.


  6. Administrator oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie  stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.


  7. Organizator wyraża zgodę na przekazywanie danych Użytkowników do przetwarzania podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Administrator oświadcza, że podmioty przetwarzające dane w jego imieniu zostaną zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy i zapewnią odpowiedni standard ochrony danych.


  8. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, przekazać informację o naruszeniu Organizatora z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.


  9. W trakcie obowiązywania Umowy, Organizator i Administrator zobowiązują się ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.


  10. Administrator ma obowiązek pomagać Organizatorowi jako administratorowi danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania Użytkowników w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.


  11. Po rozwiązaniu Umowy, Administrator zobowiązany jest usunąć przetwarzane dane Użytkowników, którzy nie posiadają Konta.


  12. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.


 • § 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.


  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.


  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.


 • §12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia. Użytkownik może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie jego nowych zapisów.


  3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.


  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


  5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.


  6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.


  8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.


  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.


  10. Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2018.

Przykład
Zapisz się na newsletter
 • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
 • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook